top of page

algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 18 april 2022

Invoering

Welkom bij Inkloud! Door gebruik te maken van de aangeboden diensten, erkent u dat u onze Algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Deze Algemene voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle gerelateerde applicaties, internetdiensten of website-extensies. Als u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken en mag u het gebruik onmiddellijk stopzetten. Inkloud raadt u aan een exemplaar van deze Algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken voor toekomstig gebruik.
 

Akkoord met de algemene voorwaarden

Definities/Terminologie

De volgende definities zijn van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring, Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Gebruiker", "Bezoeker", "Klant", "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de perso(o)n(en) ) die deze website gebruiken. "Inkloud", "Wij", "Onze" en "Ons" verwijzen naar onze Website/Bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel u als ons. Alle voorwaarden verwijzen naar alle overwegingen van Inkloud die nodig zijn om u ondersteuning te bieden met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan uw gebruikersbehoeften met betrekking tot onze diensten, onder en onderworpen aan de geldende wetgeving van de staat of het land waarin Inkloud actief is (Verenigd Koninkrijk). het gebruik van deze definities of andere woordenlijsten in enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of voornaamwoord zijn uitwisselbaar, maar verwijzen naar hetzelfde.

Intellectuele eigendomsrechten

Afgezien van de inhoud waarvan u de eigenaar bent en die u op deze website wilt opnemen, bezitten en behouden Inkloud en/of zijn licentiegevers onder deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten van deze website. U krijgt een beperkte licentie, met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in deze Algemene voorwaarden, om de inhoud van deze website te bekijken.

Diensten

De inhoud van deze website is niet bedoeld voor gebruik of distributie aan enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied, geografische locatie of land/staat waar dergelijk gebruik of distributie in strijd is met de wet- en regelgeving of Inkloud onderwerpt aan enige vorm van registratie, claims, eisen, kosten, aansprakelijkheden, schade of uitgaven.

De Website is bedoeld voor gebruikers die minimaal 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar, kunt u deze Website of haar diensten niet gebruiken of registreren om deze te gebruiken zonder ouderlijke toestemming of toestemming. Door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden, beschikt u over de nodige rechtsbevoegdheid om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden.

Aanvaardbaar gebruik

U mag deze website gebruiken zoals toegestaan door deze voorwaarden en mag deze website niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor Inkloud de website en haar diensten beschikbaar stelt.

Koekjes

Inkloud maakt gebruik van cookies. Door onze website te bezoeken, stemt u ermee in cookies te gebruiken in overeenstemming met ons cookiebeleid.
De optimale functionaliteit van onze interactieve website maakt gebruik van cookies om de informatie van de gebruiker voor elk bezoek op te halen. Sommige van onze aangesloten partners kunnen ook cookies gebruiken.

Vergunning

Tenzij anders vermeld, bezitten Inkloud en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle inhoud op Inkloud. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt toegang tot alle website-inhoud van Inkloud voor persoonlijk gebruik, onderhevig aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Inkloud beperkt u hierbij van al het volgende:

1. Het opnieuw publiceren van Inkloud-inhoud in alle media;
2. Het reproduceren, dupliceren of kopiëren van Inkloud-inhoud;
3. Het verkopen, verhuren, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van Inkloud-content;
4. Het publiekelijk uitvoeren en/of weergeven van Inkloud-content;
5. Gebruik van deze website op een manier die de toegang van gebruikers tot deze website beschadigt of beïnvloedt;
6. Gebruik van deze website in strijd met de relevante regels, wetten en voorschriften van het land waar u woont, of op een manier die schade toebrengt of kan toebrengen aan de website of een persoon of zakelijke entiteit;
7. Het uitvoeren van datamining of andere soortgelijke activiteiten met betrekking tot deze website, of tijdens het gebruik van deze website; en
8. Gebruik van deze website om deel te nemen aan enige vorm van zakelijke reclame of marketing.

Specifieke delen van deze website kunnen de toegang van gebruikers worden beperkt en Inkloud kan deze beperking op elk moment en naar eigen goeddunken verder uitbreiden tot de gehele website. Elke gebruikersidentificatie, beveiligingssleutel of wachtwoord die u op deze website heeft, is vertrouwelijk en u bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie.

Koppelings- en hyperlinkrechten

We behouden ons het recht voor om verzoeken in te dienen om alle links of een bepaalde link die door u is gemaakt en die doorverwijzen naar onze website te verwijderen, en u stemt ermee in om dergelijke links naar onze website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We kunnen de voorwaarden van deze koppelingsrechten op elk moment wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan en de voorwaarden van dit linkbeleid te volgen.

Neem gerust contact met ons op als u een link op onze website aantreft die beledigend is, en we kunnen verzoeken om dergelijke links te verwijderen in overweging nemen. Toch zijn we niet verplicht om dit te doen of direct of onmiddellijk op u te reageren.

Hyperlinken naar onze inhoud

Organisaties zoals zoekmachines, overheidsinstanties, nieuwsorganisaties en online directories kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken. We kunnen andere koppelingsverzoeken beoordelen van populaire consumenten- en/of informatiespecialisten, liefdadigheidsorganisaties, internetportalen, onderwijsinstellingen, handelsverenigingen en dot.com-gemeenschapssites. Elke geïnteresseerde organisatie moet ons informeren en contact met ons opnemen voor meer informatie over ons koppelingsbeleid.

Dergelijke koppelingen impliceren echter geen goedkeuring, sponsoring, partnerschap of goedkeuring door ons van welke aard dan ook.

Het gebruik van ons logo of ander intellectueel eigendomsrecht op het ontwerp is niet toegestaan voor koppelingen, met uitzondering van een handelsmerklicentieovereenkomst.

Link naar inhoud van derden

Deze website kan links bevatten naar websites of applicaties die door derden worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over dergelijke websites of applicaties van derden of over de externe operator. Inkloud is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft geen websites of applicaties van derden of hun beschikbaarheid of inhoud.

Inkloud aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor advertenties op de website. U stemt ermee in dat u dit op eigen risico doet wanneer u goederen en/of diensten van een dergelijke derde partij koopt. De adverteerder, en niet wij, blijft verantwoordelijk voor dergelijke goederen en/of diensten, en als u vragen of klachten hierover heeft, dient u contact op te nemen met de adverteerder

 

Gebruikersinhoud

In deze algemene voorwaarden van de website betekent "Gebruikersinhoud" alle audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal of inhoud die u op deze website wilt weergeven. Wat betreft gebruikersinhoud, door deze weer te geven, verleent u Inkloud een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, royalty-vrije, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren op alle media.

Gebruikersinhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Inkloud behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Het is Inkloud toegestaan om uw activiteiten op de website te monitoren en alle gebruikersinhoud te verwijderen die als ongepast, aanstootgevend, in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving wordt beschouwd of die een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaakt.

U garandeert en verklaart dat:

1. U hebt het recht om inhoud op onze website te uploaden/in te voeren/publiceren en u beschikt over de benodigde rechtsbevoegdheid, licentie of toestemming om dit te doen;
2. Uw inhoud maakt geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;
3. Uw inhoud is waar, nauwkeurig, actueel, volledig en heeft betrekking op u en niet op een derde partij;
4. Uw inhoud bevat geen smadelijk, lasterlijk, beledigend, immoreel of anderszins illegaal materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy; en
5. De inhoud zal niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten aan te moedigen of te promoten.

U verleent Inkloud nu een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen die door ons zijn goedgekeurd om uw inhoud in welke vorm, indeling of media dan ook te gebruiken, reproduceren en bewerken.

 

Privacybeleid

Door gebruik te maken van deze Website en haar diensten, kunt u ons bepaalde persoonlijke informatie verstrekken. Door Inkloud of haar diensten te gebruiken, machtigt u ons om uw informatie te gebruiken in elk land of elke staat waarin wij actief zijn. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke informatie te gebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren en om mailing en verkeer en marktanalyses te vergemakkelijken.

Door deze Website te bezoeken, wordt specifieke informatie over de Gebruiker, zoals Internet Protocol (IP)-adressen, sitenavigatie, gebruikerssoftware en de surftijd, samen met andere soortgelijke informatie, opgeslagen op Inkloud-servers. Informatie over hun identiteit, zoals naam, adres, contactgegevens, factuurgegevens en andere informatie die op deze website is opgeslagen, wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en wordt niet gepubliceerd voor algemene toegang. Inkloud neemt echter geen verantwoordelijkheid voor de beveiliging van deze informatie.

Disclaimers/garanties/beperking van aansprakelijkheid

De Inkloud-website wordt geleverd "zoals deze is", met alle aansprakelijkheden, en Inkloud doet geen expliciete of impliciete toezeggingen, verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of de inhoud op deze website.

Inkloud geeft geen onderschrijvingen, garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, expertise of volledigheid van dergelijke inhoud. U stemt ermee in dat het vertrouwen op dergelijke inhoud voor risico van de gebruiker is. De Inkloud verandert, voegt toe, wijzigt, verbetert of actualiseert periodiek de toestemming van deze website met of zonder voorafgaande kennisgeving. Inkloud is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies, schade, letsel, aansprakelijkheid of kosten opgelopen of geleden door het gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot fouten, fouten, weglatingen, provisies, vertragingen, mislukkingen, onderbrekingen, verwijderingen , wijziging, verstoring, stopzetting of inbreuk met betrekking tot dergelijk gebruik door ons, onze gelieerde ondernemingen of een derde partij. Onder geen enkele omstandigheid zal Inkloud of een van zijn partners en gelieerde ondernemingen

aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg-, accidentele of speciale schade, zelfs als Inkloud is geadviseerd tegen het risico of de mogelijkheid van dergelijke schade. De Gebruiker stemt ermee in dat Inkloud niet aansprakelijk is voor enig gedrag of gedrag van de Gebruiker dat voortvloeit uit het gebruik van deze Website. Bijgevolg is het gebruik van deze website en alle of een deel van de inhoud ervan voor eigen risico van de gebruiker.

In geen geval zal Inkloud, noch een van zijn functionarissen, directeuren, werknemers en gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enig verlies, letsel of schade die voortvloeit uit uw gebruik van deze website, hetzij onder contract, onrechtmatige daad of anderszins, en Inkloud , inclusief haar functionarissen, directeuren, werknemers en gelieerde ondernemingen, is niet aansprakelijk voor enige indirecte, gevolgschade of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van deze website.

Vrijwaring

Als voorwaarde voor het gebruik van deze website stemt de gebruiker ermee in Inkloud en zijn gelieerde ondernemingen volledig te vrijwaren van en tegen alle acties, claims, aansprakelijkheden, verliezen, schade, kosten, eisen en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) voortkomend uit het gebruik van deze website door de gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot claims met betrekking tot de schending van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Indien de Gebruiker niet tevreden is met enige of alle inhoud op deze Website of enige of alle Algemene Voorwaarden, kan hij stoppen met het gebruik van deze Website.

Beëindiging

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u Inkloud of haar diensten gebruikt. Gebruikers kunnen hun gebruik beëindigen door de instructies voor het beëindigen van gebruikersaccounts te volgen in uw accountinstellingen of door contact met ons op te nemen via info@inkloud.io.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid de toegang tot en het gebruik van de website (inclusief het blokkeren van specifieke IP-adressen) aan elke gebruiker om welke reden dan ook te weigeren, inclusief maar niet beperkt tot schending van enige verklaring, garantie of overeenkomst in deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

We behouden ons ook het recht voor om, als we naar eigen goeddunken vaststellen dat uw gebruik van de website of zijn diensten in strijd is met deze algemene voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving, uw gebruik van de website en zijn diensten te beëindigen of verwijder uw account en een deel of al uw inhoud, zonder waarschuwing of voorafgaande kennisgeving. Stel dat we uw account beëindigen of opschorten om welke reden dan ook die in dit artikel wordt uiteengezet. Het is u in dat geval verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, of een valse identiteit, of de uiting van een derde. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behoudt Inkloud zich het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het vervolgen van civielrechtelijke, strafrechtelijke en gerechtelijk verhaal.

Algemene bepalingen

Taal

Alle correspondentie in het kader van deze Overeenkomst zal in het Engels zijn.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De algemene voorwaarden van deze website worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het land of de staat waarin Inkloud actief is. U onderwerpt zich hierbij onvoorwaardelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk voor de beslechting van eventuele geschillen.

Scheidbaarheid

Stel dat wordt bewezen dat een van de voorwaarden of bepalingen niet afdwingbaar of nietig is onder toepasselijke wetgeving. In dat geval maakt dit niet het geheel van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of ongeldig. Als gevolg hiervan zal een dergelijke bepaling worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierin aan te tasten. De bepalingen van deze Algemene voorwaarden die onwettig, nietig of niet-afdwingbaar zijn, worden geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene voorwaarden en hebben geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Variatie van voorwaarden

Inkloud behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien. Door Inkloud te gebruiken, wordt van u verwacht dat u dergelijke voorwaarden regelmatig doorleest om er zeker van te zijn dat u alle voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website begrijpt.

Opdracht

Inkloud behoudt zich het recht voor om haar rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming. Het is gebruikers niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden. Bovendien heeft een persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden niet het recht om enige bepaling daarin af te dwingen.

Behoud van immuniteiten

Niets hierin vormt een beperking van de privileges en immuniteiten van Inkloud, die specifiek zijn voorbehouden.

Vrijstelling

Ons verzuim om een of alle bepalingen van deze Algemene voorwaarden op enig moment uit te oefenen, geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden, inclusief eventuele juridische kennisgevingen en disclaimers op deze website, vormen de volledige overeenkomst tussen Inkloud en u met betrekking tot uw gebruik van deze website. Uiteindelijk vervangt deze Overeenkomst alle eerdere overeenkomsten en afspraken hierover.

 


GOEDEREN EN DIENSTEN AANGEBODENDeze lijst voor INCLOUD LIMITED

("Bedrijf", "wij", "ons" of "onze") beschrijft welke producten en diensten we verkopen.

1. Diensten voor het maken van tatoeages. In ons product zijn de opdrachtgever en de performer met elkaar verbonden.
2. Diensten voor het creatieve werk van kunstenaars. In ons product zijn de opdrachtgever en de performer met elkaar verbonden
3. Producten in de vorm van kleding (merch).

Alle aankopen worden gedaan in de valuta van de landen, met name voor de EU in euro's, de Verenigde Staten in dollars en het Verenigd Koninkrijk in ponden.

Neem contact op

Neem contact met ons op via info@inkloud.io om een klacht of verduidelijking met betrekking tot het gebruik van deze website of zijn diensten op te lossen of informatie hierover te ontvangen.

De algemene voorwaarden van Inkloud die in deze overeenkomst zijn opgenomen, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website en alle inhoud ervan (hierin gezamenlijk aangeduid als deze "website"). Deze voorwaarden schetsen de regels en voorschriften die het gebruik van Inkloud begeleiden, te vinden op [https://www.INKLOUD.io].

Alle materialen/informatie/documenten/diensten of alle andere entiteiten (gezamenlijk inhoud genoemd) die op de Inkloud verschijnen, worden beheerd met inachtneming van deze Algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn volledig van kracht en van kracht op uw gebruik van deze website en het gebruik van deze website vormt een uitdrukkelijke overeenkomst met alle algemene voorwaarden die hierin zijn opgenomen. Blijf deze website niet gebruiken als u bezwaar hebt tegen een van de algemene voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

 

Cartoon Mermaid with Red Fishtail and Brown Hair, Yellow Ribbon: A whimsical design perfect for a fancy tattoo, featuring a playful cartoon mermaid with a vibrant red fishtail and a charming yellow ribbon
bottom of page